Ajutor

Acord de utilizare

Acord de utilizare

Prezentul acord reglementează relaţiile dintre «Makler» SRL şi Utilizatorul înregistrat pe site-ul www.makler.md.

Data de încheiere a prezentului acord cu Utilizatorul corespunde cu data de înregistrare a Utilizatorului pe site-ul www.makler.md.

Obiectul de acord

În conformitate cu acest acord, Utilizatorul are dreptul să plaseze anunţul propriu (publicitatea) pe site-ul www.makler.md şi/sau în ziarul «MAKLER».

În timpul înregistrării pe site, Utilizatorul este de acord cu condiţiile indicate în prezentul acord şi îşi asumă drepturile şi obligaţiile indicate în acord, în legătură cu utilizarea site-ului.

Prezentul acord se referă atât la anunţurile gratuite, cât şi la anunţurile cu plată, care se plasează pe site-ul www.makler.md şi/sau se publică în ziar.

Încălcarea regulilor poate aduce la limitarea accesului pe site pentru o perioadă îndelungată. Utilizatorul garantează că a atins vârsta stabilită de legislaţie, când are dreptul să încheie un contract cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic cu compania «Makler» SRL şi garantează că în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova sau oricărui altui stat, inclusiv a statului, rezidentul căruia este sau de pe teritoriul căruia el implementează utilizarea Serviciului, nu i se interzice utilizarea/obţinerea acestor Servicii.

Parte integrantă a prezentului acord sunt Regulile de prestare a serviciilor.

Obligaţiile utilizatorului

UTILIZATORUL se obligă să respecte condiţiile prezentului acord, regulile de prestare a serviciilor, legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, legislaţia statului, al cărui cetăţean este sau pe teritoriul căruia locuieşte permanent sau temporar, sau pe teritoriul căruia exercită o activitate comercială, sau de pe teritoriul căruia utilizează Serviciul.

Drepturile «MAKLER» SRL

În cazul în care activitatea clientului este legată de plasarea anunţurilor unor terţe persoane, «Makler» SRL are dreptul să ceară încheierea unui contract separat pentru plasarea publicităţii acestui client.

«Makler» SRL îşi rezervă dreptul de a refuza utilizatorului accesul pentru utilizarea portalului, fără să explice cauzele refuzului.

«Makler» SRL îşi rezervă dreptul de a nu coresponda cu utilizatorii site-ului.

«Makler» SRL îşi rezervă dreptul de a scoate anunţurile de pe site, dacă ele nu corespund tematicii compartimentelor (rubricilor) alese sau nu corespund regulilor de publicare pe site-ul www.makler.md şi în ziarul «MAKLER», de asemenea îşi rezervă dreptul de a limita numărul de anunţuri de la un singur utilizator pentru comoditatea vizitatorilor site-ului nostru, fără să explice cauzele refuzului.

«Makler» SRL îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment condiţiile de prestare a Serviciilor sau oricare parte a condiţiilor, sau să suspendeze (temporar sau definitiv) accesul la Servicii sau la oricare parte a lor, fără notificare preventivă. De asemenea, utilizatorul este de acord că «Makler» SRL nu poartă nicio responsabilitate faţă de el sau faţă de terţe persoane pentru orice modificare, limitare sau suspendare a accesului către Servicii.

Accesul la informaţia personală a utilizatorilor

Toată informaţia care se conţine în anunţurile plasate pe site este accesibilă pentru toţi vizitatorii site-ului, în afară de parola pentru accesul la compartimentul propriu al utilizatorului şi informaţia care se conţine în acest compartiment.

Accesul utilizatorului la modificarea informaţiei, care se conţine în anunţuri, se efectuează numai în baza unui login şi parolă unice, pe care le alege utilizatorul la înregistrare.

Utilizatorul acceptă responsabilitatea pentru păstrarea confidenţialităţii parolelor, care au legătură cu orice account (cont), pe care îl utilizează pentru acces la Servicii.

Utilizatorul acceptă responsabilitatea exclusivă faţă de «Makler» SRL pentru toate acţiunile efectuate în timpul utilizării accounului (contului).

Dacă utilizatorul află despre utilizarea nesancţionată a parolei sau a accountului (contului), el trebuie să înştiinţeze imediat despre aceasta compania «Makler» SRL care se află pe adresa: str. Puşkin, 44.

Condiţiile de responsabilitate

Utilizatorul (persoana care plasează anunţul) poartă responsabilitatea totală faţă de oricare persoane, inclusiv şi faţă de «Makler» SRL şi faţă de stat pentru plasarea în ziar sau pe site a informaţiei (reclamă, anunţ etc.). Utilizatorul, în special, însă nelimitându-se la cele de mai jos, poartă responsabilitate pentru:

- corespunderea conţinutului informaţiei cerinţelor legislaţiei, inclusiv şi legislaţiei despre publicitate, despre protecţia consumatorilor, de asemenea şi alte acte normative, inclusiv şi cele internaţionale;

- la publicarea informaţiei, cauzarea daunelor sănătăţii, imobilului, daunelor morale, reputaţiei de afaceri, oricărei persoane fizice sau juridice, inclusiv şi rezidenţilor statelor terţe, de asemenea şi organelor autorităţilor publice şi gestionarea statului;

- încălcarea drepturile care aparţin terţei persoane, inclusiv şi a drepturilor de proprietate intelectuală (drepturile pentru mărcile comerciale, drepturilor de autor etc.), cauzate de plasarea informaţiei pe site şi/sau în ziarul «Makler»;

- autenticitatea informaţiei plasate;

- desfăşurarea activităţii fără actele de permisiune necesare (autorizaţii, licenţe, certificate ş.a.);

- alte încălcări.

«Makler» SRL nu are nicio obligaţie pentru a asigura confidenţialitatea cu privire la această informaţie, cu excepţia cazului în care există un acord în sens contrar sau cerinţe corespunzătoare ale legislaţiei în vigoare.

Informaţia care se conţine pe site-ul dat nu poate fi reprodusă sau utilizată pentru publicare fără acordul în scris al companiei «Makler» SRL. Copierea informaţiei care se conţine pe acest site poate fi exercitată doar de persoanele fizice pentru uz personal.

«Makler» SRL nu poartă responsabilitate, în nici un caz, pentru daunele, pierderile (inclusiv pierderea directă şi indirectă a profiturilor) sau cheltuielile care au apărut în legătură cu site-ul dat, utilizarea lui sau imposibilitatea de utilizare a lui, de asemenea şi în legătură cu serviciul prestat pentru plasarea informaţiei pe site şi/sau în ziarul «Makler».

«Makler» SRL îşi rezervă dreptul de a modifica informaţia pe site fără preîntâmpinare.

Recunoscând caracterul internaţional al Internetului, Utilizatorul îşi ia responsabilitatea pentru respectarea tuturor regulilor locale şi legilor, privind acţiunile Utilizatorului pe site-ul www.makler.md.

Legea aplicabilă şi jurisdicţia

Relaţiile dintre Utilizator şi «Makler» SRL în conformitate cu acordul dat sunt reglementate de legislaţia Republicii Moldova.

Toate litigiile sau divergenţele care au apărut în procesul de implementare al prezentului acord se rezolvă cu aplicarea obligatorie la proceduri judiciare de soluţionare a litigiilor.

În cazul în care părţile nu reuşesc să convină asupra soluţionării divergenţelor apărute, ultimele se soluţionează exclusiv într-o instanţă judiciară competentă a Republicii Moldova în conformitate cu normele dreptului material şi procesual al Republicii Moldova. Prin derogare de la cele menţionate mai sus, utilizatorul este de acord că «Makler» SRL are dreptul la căile de protecţie judiciară în forma unui ordin (sau căi de protecţie judiciară similare de acţiune imediată) în instanţa judiciară a oricărui stat la discreţia sa.

Neutilizarea sau nefolosirea din partea «Makler» SRL a oricăror drepturi sau căi de protecţie judiciară, prevăzute de prezentul acord (sau care aparţin «Makler» SRL ale legislaţiei aplicabile) nu este considerată o renunţare formală din partea «Makler» SRL la aceste drepturi, şi aceste drepturi şi căi de protecţie judiciară vor fi în continuare disponibile pentru «Makler» SRL.

Prezentul document prezintă un acord juridic deplin între utilizator şi «Makler» SRL şi reglementează procedura de utilizare a serviciilor prestate de «Makler» SRL (excluzând orice Sevicii pe care «Makler» SRL le poate presta utilizatorului în conformitate cu orice acord separat) şi înlocuiesc totalmente acordurile anterioare între utilizator şi «Makler» SRL în privinţa Serviciilor prestate în conformitate cu condiţiile prezentului acord.

Limba în care a fost întocmit acordul

În cazul în care «Makler» SRL prezintă Utilizatorului traducerea prezentului acord din limba rusă, Utilizatorul este de acord, că această traducere este exclusiv pentru comoditatea de punere la curent şi că relaţiile dintre «Makler» SRL şi Utilizator sunt reglementate de versiunea în limba rusă a acordului.

În cazul unor contradicţii între vrsiunea în limba rusă şi traducerea ei, versiunea în limba rusă a acordului este prevalentă.

Modificarea condiţiilor

Utilizatorul recunoaşte dreptul «Makler» SRL de a-i trimite orice notificări, inclusiv şi notificările despre introducerea modificărilor în regulile de prestare a serviciilor prin e-mail, prin poşta obişnuită sau prin plasarea informaţiei pe site-ul www.makler.md.

Utilizatorul recunoaşte dreptul companiei «Makler» SRL de a modifica în mod unilateral drepturile de prestare a serviciilor şi condiţiile prezentului acord prin plasarea modificărilor respective pe site-ul www.makler.md, în legătură cu aceasta Utilizatorul se obligă să ia cunoştinţă cu prezentul acord şi regulile de prestare a serviciilor de fiecare dată când intră pe site-ul www.makler.md.

Loading...