Ajutor

Acord de utilizare

Acest acord reglementează relaţiile între «MAKLER» SRL şi utilizatorul înregistrat al site-ului http://makler.md. Data concluderii acestui acord cu utilizatorul corespunde datei înregistrării Utilizatorului pe site-ul http://makler.md.
 
Obiectul acordului
 1. Conform acestui acord Utilizatorului (autorului anunţurilor publicitare) i se conferă dreptul să publice anunţul propriu (materialele publicitare) pe site-ul http://makler.md şi/sau în ziarul publicitar «MAKLER».
 2. La înregistrare pe acest site Utilizatorul îşi exprimă acordul cu condiţiile expuse în acest acord şi asumă drepturile şi obligaţiile aferente utilizării site-ului.
 3. Acest acord se răsfrânge asupra anunţurilor gratuite şi celor cu plată publicate pe site-ul www.makler.md şi/sau în ziarul publicitar «MAKLER».
 4. Încălcarea regulilor de publicare poate atrage după sine limitarea accesului la site pentru o perioadă îndelungată. Utilizatorul garantează că el a atins vârsta legală şi este în drept să concludă contractul juridic obligatoriu cu «MAKLER» SRL şi garantează că conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova sau oricărui alt stat, inclusiv statul al cărui rezident este utilizatorul sau de pe teritoriul căruia el utilizează Serviciul el nu poartă o interdicţie de utilizare /obţinere a acestor Servicii.
 5. Regulile de prestare a serviciilor sunt o parte indispensabilă a acestui Acord.

Obligaţiile Utilizatorului
 1. Utilizatorul se obligă să respecte condiţiile acestui acord, regulile de prestare a serviciilor, legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, legislaţia statului al cărui cetăţean este Utilizatorul sau pe teritoriul căruia el îşi desfăşoară activitatea comercială sau de pe teritoriul căruia Utilizatorul utilizează Serviciul.

Drepturile «MAKLER» SRL
 1. În cazul în care activitatea Utilizatorului este legată de plasarea anunţurilor persoanelor terţe «MAKLER» SRL îşi rezervă dreptul de a solicita concluderea unui contract aparte pentru publicarea materialelor publicitare de la un atare client.
 2. În cazul survenirii necesităţii de verificare a autenticităţii materialelor publicitare (anunţurilor) Administraţia site-ului este în drept să solicite ca orice utilizator al site-ului să urmeze procedura de identificare (să devină "Utilizator verificat ").
 3. «MAKLER» SRL îşi rezervă dreptul să refuze accesul Utilizatorului la portal fără explicarea motivelor.
 4. «MAKLER» SRL îşi rezervă dreptul să nu intre în corespondenţă cu Utilizatorul.
 5. «MAKLER» SRL îşi rezervă dreptul la radierea anunţurilor în cazurile în care ele nu corespund tematicii compartimentelor (rubricilor) alese, sau nu corespund regulilor de publicare a anunţurilor pe site-ul http://makler.md şi în ziarul «MAKLER», inclusiv dreptul de a limita numărul de anunţuri publicate de către un singur utilizator pentru asigurarea comodităţii vizitatorului site-ului nostru fără explicarea motivelor.
 6. «MAKLER» SRL îşi rezervă dreptul să modifice la orice moment condiţiile de prestare a Serviciilor sau a oricăror componente ale acestora sau să sisteze (temporar sau definitiv) accesul la Servicii sau orice componente ale acestora fără avertizare prealabilă. Utilizatorul este de acord cu faptul că «MAKLER» SRL nu poartă oarecare răspundere faţă de el sau faţă de persoane terţe pentru orice modificări, pentru limitarea sau sistarea accesului la Servicii.

Accesul la datele personale ale Utilizatorului
 1. Toată informaţia care se conţine în anunţurile publicate pe site este general accesibilă, cu excepţia parolei pentru accesarea compartimentului personal al utilizatorului şi datelor care se conţin în el.
 2. Accesul utilizatorului la modificarea informaţiei conţinute în anunţuri se efectuează exclusiv pe baza log-inului şi parolei unice alese de utilizator la înregistrare.
 3. Utilizatorul este de acord şi înţelege faptul că el poartă răspunderea pentru păstrarea în confidenţialitate a parolelor asociate cu orice conturi utilizate pentru accesarea Serviciilor.
 4. Utilizatorul este de acord cu faptul că el poartă răspunderea exclusivă faţă de «MAKLER» SRL pentru toate acţiunile comise prin intermediul contului său de utilizator.
 5. Utilizatorul înregistrat (inclusiv Utilizatorul verificat) îşi exprimă acordul pentru păstrarea şi procesarea datelor sale personale (inclusiv sistematizarea, acumularea, precizarea, actualizarea lor, modificarea modalităţii de utilizare, distribuirea, transmiterea, depersonalizarea, nimicirea, blocarea, etc.) care au fost comunicate de el voluntar şi din propria iniţiativă în procesul de înregistrare în calitate de utilizator al site-ului http://makler.md.
 6. În cazul în care Utilizatorul va afla despre orice utilizare neautorizată a parolei sau contului său, el trebuie să înştiinţeze despre acest fapt «MAKLER» SRL la adresa: mun. Chişinău, str. Puşkin, 44, MD 2005.
 7. «MAKLER» SRL informează Utilizatorii care s-au înregistrat pe pagina web prin intermediul rețelelor de socializare (facebook.com, etc.) că «MAKLER» SRL:
  • va prelucra următoarele date personale ale Utilizatorului: adresa de e-mail, număr de telefon;
  • va prelucra datele personale de mai sus ale Utilizatorului în procesul de autorizare pe pagina web (la logare în cont), când Utilizatorul adaugă o nouă reclamă postată pe pagina web;
  • prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului va fi efectuată în scopul identificării unui utilizator unic al paginei web www.makler.md, precum și în vederea comunicării cu acesta;
  • Utilizatorul are dreptul să solicite anularea datelor sale personale (cu excepția datelor, a căror anularea nu este permisă conform legislației în vigoare) contactând în scris serviciul de asistență «MAKLER» SRL.

Condiţiile răspunderii
 1. Utilizatorul (autorul anunţului) poartă răspunderea completă faţă de orice persoane, inclusiv faţă de «MAKLER» SRL şi faţă de stat pentru informaţia publicată în ziar şi/sau pe site (informaţia cu caracter publicitar, anunţurile, etc.), în special, dar fără a se limita la următoarele, Utilizatorul este responsabil pentru:
  • Corespunderea conţinutului informaţiei cu cerinţele legislaţiei, inclusiv legislaţiei cu privire la publicitate, protecţia drepturilor consumatorilor şi altor acte normative inclusiv internaţionale;
  • Cauzarea pagubelor oricăror persoane fizice sau juridice, inclusiv rezidenţilor ţărilor terţe, organelor de putere şi administraţie publică (pentru sănătate, patrimoniu, pagubelor morale, prejudiciului pentru reputaţia de afaceri) în legătură cu publicarea informaţiei;
  • Lezarea drepturilor părţilor terţe, inclusiv a drepturilor de proprietate intelectuală (drepturilor asupra mărcilor comerciale, de autor, etc.) în urma publicării informaţiei pe site şi/sau în ziarul «MAKLER»;
  • Autenticitatea informaţiei publicate;
  • Desfăşurarea activităţii fără documentaţia permisivă necesară (autorizaţii, licenţe, certificate, etc.);
  • Alte încălcări.
 2. «MAKLER» SRL nu poartă oarecare obligaţii privind asigurarea confidenţialităţii acestei informaţii la lipsa unui acord care ar prevede contrariul sau la lipsa prevederilor legale corespunzătoare.
 3. Informaţia care se conţine pe acest site nu poate fi reprodusă sau utilizată pentru publicări fără acordul scris al «MAKLER» SRL. Copierea informaţiei care se conţine pe acest site poate fi efectuată doar de către persoane fizice în scopuri personale.
 4. Nu există circumstanţe în care «MAKLER» SRL ar putea asuma răspundere pentru pagubele şi pierderile (inclusiv beneficiul ratat direct sau indirect) sau cheltuielile suportate în legătură cu acest site, utilizarea lui/imposibilitatea utilizării lui, inclusiv în legătură cu serviciul prestat privind publicarea informaţiei pe site şi/sau în ziarul «MAKLER».
 5. «MAKLER» SRL îşi rezervă dreptul la modificarea informaţiei pe acest site fără avertizare prealabilă.
 6. Recunoscând caracterul internaţional al reţelei Internet, Utilizatorul asumă răspunderea pentru respectarea tuturor regulilor şi legilor locale ce ţin de activitatea Utilizatorului pe site-ul http://makler.md.

Dreptul aplicabil şi jurisdicţia
 1. Relaţiile dintre Utilizator şi «MAKLER» SRL în cadrul acestui acord sunt reglementate de legislaţia Republicii Moldova.
 2. Toate disputele sau divergenţele apărute în procesul realizării acestui acord se vor soluţiona cu aplicarea obligatorie a procedurii pre-judiciare de soluţionare a litigiilor.
 3. În cazul în care părţile nu vor putea soluţiona divergenţele apărute, acestea urmează a fi referite pentru soluţionare exclusiv instanţei de judecată competente din Republica Moldova în conformitate cu normele aplicabile de drept material şi procesual ale Republicii Moldova. Totodată, prin derogare de la prevederile de mai sus, Utilizatorul consimte că «MAKLER» SRL este în drept să aplice mijloacele de asigurare a cererilor judiciare în formă de interdicţie judiciară (sau alte măsuri de protecţie judiciară cu caracter imediat) în instanţele de judecată ale oricăror altor state, la propria discreţie.
 4. Neutilizarea sau neaplicarea de către «MAKLER» SRL a oricăror drepturi sau remedii de protecţie juridică prevăzute în acest acord (sau disponibile «MAKLER» SRL potrivit legislaţiei aplicabile) nu se va interpreta ca o dezicere formală din partea «MAKLER» SRL de la aceste drepturi şi mijloace de protecţie juridică, ele fiind în continuare disponibile «MAKLER» SRL.
 5. Acest document reprezintă întregul acord juridic între Utilizator şi «Makler» SRL şi reglementează modalitatea utilizării serviciilor prestate de «Makler» SRL (inclusiv oricăror altor servicii pe care «Makler» SRL le poate acorda Utilizatorului conform oricăror altor acorduri separate) şi înlocuieşte complet orice acorduri anterioare între utilizator şi «Makler» SRL în ceea ce ţine de Serviciile prestate în conformitate cu prevederile acestui acord.

Limba acordului
 1. În cazul în care «Makler» SRL va oferi Utilizatorului traducerea acestui acord din limba rusă Utilizatorul va accepta faptul că această traducere i se va oferi exclusiv în scopuri de familiarizare şi că toate relaţiile dintre «Makler» SRL şi Utilizator se vor reglementa de versiunea acordului în limba rusă.
 2. În cazul oricăror discrepanţe dintre versiunea acordului în limba rusă şi traducere, versiunea în limba rusă va avea prioritate.

Alte prevederi
 1. Utilizatorul este de acord cu faptul că «MAKLER» SRL este în drept să îi expedieze orice înştiinţări, inclusiv înştiinţări privind operarea modificărilor în regulile de prestare a serviciilor prin poştă electronică, poştă ordinară sau prin publicarea informaţiei pe site-ul http://makler.md.
 2. Utilizatorul este de acord cu faptul că «MAKLER» SRL este în drept să modifice unilateral regulile de prestare a serviciilor şi prevederile acestui acord prin publicarea modificărilor corespunzătoare pe site-ul http://makler.md. În legătură cu acest fapt Utilizatorul se obligă să facă cunoştinţă cu acest acord şi regulile de prestare a serviciilor la fiecare vizitare a site-ului http://makler.md.
 3. Utilizatorul înţelege şi îşi declară consimţământul cu faptul că în cazul în care el va utiliza Serviciile prestate în conformitate cu acest acord după operarea modificărilor corespunzătoare în acord şi/sau regulile de utilizare a serviciilor «MAKLER» SRL poate considera faptul utilizării Serviciilor ca acceptare de către Utilizator a tuturor modificărilor.
 4. Utilizatorul conferă «MAKLER» SRL dreptul de a utiliza adresele sale de poştă electronică, numărul de telefon mobil şi numărul personal VIBER, TELEGRAM pentru expedierea înştiinţărilor, materialelor (anunţurilor) publicitare ale «MAKLER» SRL şi ale oricăror persoane terţe. Utilizatorul poate să retragă acest drept prin expedierea în adresa «MAKLER» SRL a înştiinţării corespunzătoare la adresa e-mail: [email protected].


 

Loading...